Hoe goed zijn goede werken

Wij proberen het via de Bijbel te weten te komen.

In Matteus 25: 35-36 staat een lijst van goede werken opgetekend, en de Heer zelf houdt daar een toespraak, over n.l. op grond waarvan wij geoordeeld zullen worden. In de brief van Jakobus hoofdstuk 2: 14-26 lezen wij een kort maar zeer duidelijke uiteenzetting van geloof en werk.

Om de bovengestelde vraag goed te kunnen beantwoorden is Matteus 7:21-23, hierbij ook nodig.(U mag de tekst persoonlijk nakijken).Wanneer er goede werken worden gedaan door de gelovigen en niet-gelovigen, is en blijft de handeling op zich heel goed.

Wat zegt de \heer Jezus in Matteus 7:21? Niet een ieder die tot Mij zegt, Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil van mijn Vader, die in de hemel is, doet.

Kunnen wij weten wat God’s wil is om die te kunnen doen? Absoluut! Elk mens die de Bijbel gelovig en eerbiedig hanteert, zal vanaf het boek Genesis t/m het boek Openbaring veelvuldig geïnformeerd worden wat God’s wil is.

Slechts op twee teksten wil ik wijzen, n.l. Matteus 17:5.Terwijl hij nog sprak, zie daar overschaduwde hen een lichtende wolk en zie een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb, luistert naar Hem. En in Johannes 6: 27-29 etc… , Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk God’s dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.

Conclusie: goede werken zijn goed in Gods ogen wanneer zij gedragen worden door het geloof in Jezus, want zonder Hem kunnen wij niets goed doen.

Moge de Heer Jezus, voor 100% centraal staan in al onze goede werken., bid ik in Zijn Naam.

Amen.

Zoeken naar

Algemeen