Dienende Liefde

Onze Vader, moge de overdenkingen van mijn hart Uw goedkeuring wegdragen, bid ik in U in Jezus naam, amen.

In het nieuwe testament maakt de Heer Jezus o.a. deze uitspraak…
Maar wie onder u groot wil zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw dienaar zijn en zal uw knecht zijn, gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen…(Mat 20:26-28)

Vanaf het begin der schepping, heeft de Heer Jezus dit waar gemaakt omdat Hij de Waarheid is. Laten we Genesis 2: 8 en 9 aandachtig lezen en proberen te ontdekken, waarin de dienstbaarheid van Jezus, ten overstaan, van u en ik, de mens gelegen is.

Het is de moeite waard, om in uw binnenkamer te gaan en deze passages aandachtig en goed te lezen. Wij willen als christenen ernaar streven om in de voetsporen van de Heer te lopen. Ons streven naar een geestelijke levenshouding, moet wel gedragen worden door de Heilige Geest, wil het een onbaatzuchtig streven zijn die geleidelijk aan resulteert in onbaatzuchtige liefde tot God en de medemens.

Jezus, dienstbaarheid strekte zich uit tot de ziel en het lichaam van de mens,.en naar de wil van Zijn Vader. Algemeen beschouwd zal onze onbaatzuchtige dienen, zich uitstrekken tot het aanraken van de ziel van de ander, gedreven en mogelijk gemaakt door de Geest die ons motiveert om God te beminnen boven alles en de naaste als onszelf.

De Heer zegen ons met de vruchten van de Heilige Geest en geve ons inzicht om ze met wijsheid uit te dragen.
Dit bidden wij in Zijn naam .
Amen

Zoeken naar

Algemeen