Ken ik mijn hart

Mede pelgrims, Er staat geschreven:
“ En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen”. Matteus 24:12

Waarom zet de Heer: velen? Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan. Matteus 7:13.

Als de \heer Jezus iets zegt, dan is het zo, want hij kent onze gedachten en motieven van verre.
Er staat toch immers geschreven in Jeremia 17:9 en 10. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

Deze boodschap is gericht tot iedereen, simpelweg, omdat de Heer het hart van iedereen, alle mensen, doorgrondt.

Het loont de moeite om ons hart te kennen. En onze motieven te overdenken.
Als we eerlijk en nederig omgaan met onze ziel, kan de \Heilige Geest ons met raad en daad bijstaan.

Als ons best doen en dankbaar blijven voor de Wegwijzer, God’s Tien Geboden, dan zullen wij beslist deel uitmaken van de wens van de Apostel Paulus in 1 Tessalonicenzen 5:23

“Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. “ en vers 24, Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Heer Jezus, leer ons trouw en nederig te zijn en help ons U van harte te beminnen.

AmenZoeken naar

Algemeen