De andere schapen

Wij sluiten onze natuurlijke ogen en vragen aan de Heilige geest:
Open mijn ogen zodat ik moge zien. Dank u.

Wij zien bij Jacobs’s bron iemand zitten die blijkbaar even uitrust. Het is de Heer onze Messias, die bij de eerste uitzending van de 12 apostelen zei:…”Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israël (Mat.10 vers 5 en 6.)

Nu was de tijd aangebroken om een andere profetie van Jezus in vervulling te doen gaan, namelijk Johannes 10:16, “
Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

De Heer wacht op de apostelen; als de groep compleet is, wordt de Heer aangespoord iets te eten. Hij was vermoeid, Hij had honger, maar Hij verloochende zichzelf; Hij stond boven zijn fysieke honger om zijn geestelijke honger te stillen, namelijk, zich bewust laten leiden door de heilige Geest om Gods Naam te verheerlijken door Hem te doen kennen.

Dit verhaal van Johannes 4 verzen 1 tot en met 42, kennen wij en er valt veel uit te leren. Vertrouw op God. Evenals Jezus onze grote voorbeeld moeten wij onze uitverkiezing nooit uit het oog verliezen, namelijk, het waarmaken, het uitdragen van het evangelie. In Mat 28 vers19 lezen wij “1
9
Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Wij danken de Heer Jezus, dat wij, de andere schapen, nu behoren tot Zijn kudde en dat Hij met ons wil zijn tot het einde der wereld.

Amen

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen