06 Set en Henoch

Titel:Hoofdstuk 6, Set en Henoch (uit Patricharchen en Profeten)

Spreker: Elma Jack
Link: Afspelen [11.516 KB]

Lees ook: hoofdstuk 6, Set en Henoch via AGP Study/ Ellen White StudieCentrum